Text Size

Voorlichtingsbijeenkomst WMO-aspecten

Op dinsdag 20 oktober l.l. organiseerde Gehandicaptenorganisatie Meerssen (GOM), in samenwerking met de gemeente, een voorlichtingsavond in gemeenschapshuis "de Stip". De aanwezigen, ruim 40 personen, werden ontvangen met koffie en vlaai. Om ca. 20.00 u opende de voorzitter, Peter Vrehen, de voorlichtingsavond. Hij begon met de beleidsmedewerkster van de gemeente, mevrouw Miranda Thijssen, welkom te heten en haar alvast te bedanken om deze avond voor haar rekening te nemen. Hierna kon de voorlichtingsavond beginnen onder het motto:

Kijkje in de Keuken.

Op onderstaande punten werden ingegaan. Bij het ene onderwerp werd langer stilgestaan als bij het andere, maar zij kwamen allen aan bod.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): gemeenten.

 • Jeugdwet: gemeenten
 • Participatiewet: gemeenten

en 

 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Zorgverzekeringswet

Op bovenstaande wetten werd ingegaan. Bij de ene wet dieper als bij de andere wet. Automatisch kwam men uit bij de WMO-begrippen als bijvoorbeeld: Participatie - Zelfregie - Keukentafelgesprek - Ontschotting -Respijtzorg - Informele zorg - Zelfredzaamheid enz., deze zaken werden nog eens toegelicht.

De opdracht WMO

 • Maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een beperking in de thuissituatie
 • Bijdrage leveren aan zelfredzaamheid en participatie, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Waar werken we naar toe

 • Betere kwaliteit ondersteuning en zorg
 • Meer voor elkaar zorgen
 • Langer thuis
 • Financiële houdbaarheid

Behoeften aan ondersteuning, buiten de zorg oplossen?

 • Voorzieningen die voor de hand liggen
 • Vrijwilligers
 • Mantelzorgers
 • Uiteraard grenzen aan de mogelijkheden, maar wel die mogelijkheden eerst goed benutten of in combinatie

Keuzes

 • Zorg in natura of Persoonsgebonden Budget? Budgetplan, zelf organiseren, zelf kunnen inrichten en regie houden.
 • Welke dienstverlener(s)? Er is veel en er is beweging in nuances evenals aanbod.
 • Kijk ik voldoende vooruit? Mijn woning en ik, kan ik als mantelzorger voorlopig vooruit, hoe blijf ik goed op gewicht, enz.

Sociaal team van de gemeente Meerssen en meer

 • Zorg voor op weg helpen en toegang tot ondersteuning
 • Mensen met opleidingen, ervaringen in o.a. WMO en Jeugd
 • Professionals erom heen
 • Er is een keukentafelgesprek

Arrangementen

 • Zelf, netwerk, algemeen
 • Begeleiding individueel
 • Begeleiding in groepsverband
 • Kortdurend verblijf
 • Respijtzorg
 • Vervoer
 • Nazorg
 • Warme overdracht
 • Volledig pakket thuis tot in een instelling (WLZ)

Participatie (meedoen) vraagt gastvrijheid

 • Acceptatie en waardering
  Vraagt ook:
 • Welk effect hebben alle interfentie-programma's / wat we doen op participatie; hier kritisch naar durven kijken
 • Vraagt meedenken; betrekken en luisteren
 • De verwachtingen goed bewaken

Kosten

 • Kosten: algemene voorzieningen - eigen risico - eigen bijdrage

Innovatie

 • Groeien en ontwikkelen

In dialoog

 • De weg van transformatie
 • Mantelzorgondersteuning en mantelzorg waardering
 • Doelgroepenvervoer

Hierna was men in de gelegenheid om vragen te stellen waarvan veel gebruik werd gemaakt.

Er kwamen vragen ter tafel over o.a.: Keukentafelgesprekken - Nieuw beleid bij PGB - Gehandicaptenparkeerkaart - Huishoudelijke hulp basis en basis plus - Eigen bijdrage en verzoek tot bijstelling van eigen bijdrage.

Bovenstaande vragen zijn maar een gedeelte en werden tot ieders tevredenheid duidelijk uitgelegd door mevrouw Miranda Thijssen. Inmiddels is het 21.30 u geworden, en werd het tijd om te stoppen. De voorzitter bracht dank aan mevrouw Thijssen en aan de gemeente voor hun medewerking aan deze zeer geslaagde avond.

Verder werd besloten om in 2016 nogmaals zo een avond te organiseren, maar dan met als onderwerp Doelgroepenvervoer.

Jef Claessens

 

 

20 Oktober 2015: Miranda Thijssen van de gemeente Meerssen geeft voorlichting over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het was een druk bezochte avond met veel vragen.